Välkommen till vår medlemssida! Tervetuloa meidän jäsensivulle!

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är besviken över att man inte lyckades slutföra förhandlingarna inom offentliga sektorn – och följaktligen också inom många privata branscher – innan avtalen löpte ut. Om parterna inte strax når resultat, kan det mycket väl leda till arbetskonflikter.

JHL:s styrelse beslöt att utlysa övertidsförbud och förbud att byta skift från och med måndag morgon kl. 06.00 den 5 februari. Förbuden gäller inte kommunala tjänsteinnehavare, familjedagvårdare eller lantbruksavbrytare. Förbuden gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för liv eller hälsa. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte heller arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Majoriteten av JHL:s medlemmar är nu i avtalslöst läge, eftersom kommunsektorns, statens, kyrkans, AVAINTA Arbetsgivarnas, privata socialservicebranschens, järnvägsbranschens, energibranschens, hälsovårdsbranschens, universitetens och yrkesinriktade vuxenutbildningscenters samt Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal löpte ut i går den 31 januari.

– Kommunsektorns, statens och AVAINTAs förhandlingar fortsätter under veckoslutet. Det krävs framsteg i dessa förhandlingar, eftersom de övriga förhandlingsborden helt klart väntar på resultat från dem, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine tror att de tuffaste diskussionerna om pengar kommer att gälla i vilken proportion lönepåslagen fördelas i allmänna förhöjningar och lokal potter. En svår fråga i offentliga sektorns förhandlingsbord är också kompensering av löntagarnas nedskurna semesterpenningar.

– Om inga ordentliga framsteg görs under veckoslutets förhandlingar, börjar vi förbereda också andra stridsåtgärder än övertids- och skiftbytesförbud, säger branschchef Håkan Ekström.

JHL:s styrelse sammanträdde på torsdag 1.2 och godkände då förhandlingsresultaten om kollektivavtal för personliga assistenter, rådgivningsbranschen och Helsingfors universitets fastighetstjänster.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
branschchef Håkan Ekström, 040 828 2865

Praktiska följder av övertidsförbud och förbud att byta skift

Övertidsförbudet och förbudet att byta skift gäller följande tjänste- och arbetskollektivavtal: Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) och kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA).

I praktiken innebär förbudet att arbetstagarna inte utföra övertidsarbete och att inga ändringar görs i arbetsskiftsförteckningen. Kontakta din förtroendeman för mer information. Förtroendemännen kan vid behov kontakta regionkontoret för preciseringar och tolkningshjälp.

TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I JHL 510 -föreningen!

I dagens läge har vår förening 310 medlemmar och det är vi väldigt glada och stolta över.

Tack för att just DU vill vara med i vår förening!

JHL 510 skickar till alla sina föreningsmedlemmar ett brev med viktig information angående föreningens verksamhet, styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter, kommande kurser som JHL ordnar samt hur du ska gå till väga för att anmäla dig till en kurs.

Styrelsen önskar att medlemmarna uppdaterar sina uppgifter på JHL:s medlemssidor, www.jhl.fi

 

Kontrollera medlemsuppgifter, delta i tävling

Uppdatera medlemsuppgifterna